Türkiye Covid19 Ortak Akıl Platformu Gizlilik Politikası

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden veri sorumlusu (Sistematik İnovasyon Yönetimi Ar-ge Yazılım Dan. Tic. Ltd. Şti.) işbu politikada TR-COVID19 Platformu olarak anılacaktır tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince TR-COVID19 Platformu üye ve  katılımcı ve destekçilerinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

TR-COVID19 Platformu, , www.tr-covid19.com internet sitesi ve bağlı uygulamaları üzerinden yapılan işlemler ile TR-COVID19 Platformu hizmetlerinin verilmesi sırasında edindiği kişisel verileri, üye ve kullanıcılarının izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

1-    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz TR-COVID19 Platformu tarafından, tarafınız beyan ve paylaşımlarından, www.tr-covid19.com internet sitesi ile tüm interaktif kanallardan, e-mail  ve diğer elektronik yollar ile Şirketimizin erişimine imkan verdiğiniz tüm uygulamalar, sosyal medya mecraları, bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

TR-COVID19 Platformu, Covid19 pandemisinin kısa ve orta vadede yarattığı sorunların çözülmesine destek olmak için kurulmuştur. Bu amaçla TR-COVID19 Platformu, online girişim hızlandırma programı ile girişimcileri, mentorları, eğitmenleri ve ilgili kurumları/firmaları bir araya getirmeyi, fikirlerin hızlıca olgunlaşması ve kısa sürede hayata geçmesi için gerekli kaynakların sağlanması ve/ya işbirliklerinin kurulmasını amaçlamaktadır. Bu amaçların yerine getirilmesi sırasında TR-COVID19 Platformu tarafından işlenen kişisel verileriniz,  verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle ve müşteri memnuniyetinin temini amacı ile işlenmektedir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

 2- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Tarafınıza ait kişisel verileriniz, TR-COVID19 Platformu’nun sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. TR-COVID19 Platformu, size daha iyi hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri yurtiçi ve yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, online görüşme ve eğitim hizmeti veren kişi ve kuruluşlar,  banka ve ödeme kuruluşları ve diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşabilir.

Kişisel verileriniz, TR-COVID19 Platformu tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni  veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketimize bağlı paydaşlarımız ve partnerlerimiz, tüm hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılara aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

TR-COVID19 Platformu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

 3- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi(kanunda ‘’ilgili kişi’’)  Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, Şirketimizin Bilkent Cyberpark Vakıf Binası, 1605. Cadde No: 3/B6  Çankaya, Ankara, Türkiye adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da Şirketimizin info@innocentrum.com elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. Kişisel veri sahibi, talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde Şirketimizce incelenerek kişisel veri sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. 

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmış olup, TR-COVID19 Platformu’nun taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır.