Kullanıcı Aydınlatma Metni

TR-COVID19 ORTAK AKIL PLATFORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA FORMU

 Değerli Katılımcımız,

Sistematik İnovasyon Yönetimi Ar-ge Yazılım Dan. Tic. Ltd. Şti. olarak hizmet sağlayıcısı ve paydaşı olduğumuz TR-COVID19 Platformu’na başvurunuz sırasında tarafınıza ait isim, soyisim, e-posta adresi, unvan, telefon numarası, bağlı olduğunuz kuruluş, meslek ve eğitim bilgileriniz kaydedilmektedir.

Tarafınıza ait kişisel veriler, TR-COVID19 platformu tarafından taahhüt edilen  yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin takibi, tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgi, belge ve operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi, tarafınıza özel fırsatların geliştirilmesi ve bildirilmesi, hedef kitle belirlenmesi, üye hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, bağlı internet sitesi ile mobil uygulama işleyişinin geliştirilmesi ve üye ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi ile internet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek, tarafınızla iletişim kurulması ve tarafınıza bildirim yapılması amaçları ile kaydedilmektedir.

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilen kişisel ve özel nitelikli kişisel bilgileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından kaydedilebilir, depolanabilir ve muhafaza edilebilir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, TR-COVID19 Platformu faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yurt içi veya yurt dışında bulunan yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), bulut depolama ile ses ve görüntü aktarımı sağlayan ya da online toplantı ve eğitim hizmeti sunan kişi ya da kuruluşlar, hizmet alınan alt yüklenici şirketler ile hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler, TR-COVID19 Platformu kurumsal paydaş, destekçi, ortak, eğitmen ve mentörleri ile  veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışman ve şirketler dahil olmak üzere üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşılabilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi gereğince sahip olduğunuz haklarınız:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Tarafınıza ait kişisel ve özel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesi, tarafınızın vereceği açık rıza ile mümkün olacaktır.

Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesine ve belirtilen durum ve amaçlarda aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi, açık ve doğru bir şekilde bilgilendirildiğimi, yukarıda yazılı hususlara hiçbir etki altında kalmadan açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvan:                    Sistematik İnovasyon Yönetimi Ar-ge Yazılım Dan. Tic. Ltd. Şti.

Adres:                  Bilkent Cyberpark Vakıf Binası, 1605. Cadde No: 3/B6  Çankaya, Ankara, Türkiye

E-posta adresi:        info@innocentrum.com